Helpline No:8690544544


ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ /Click here for Examination Results
ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ                      Click here for download UG and PG Programmes Admission Tickets Live
Click here for Examination fee Payment for TAL Students(Results Announced but examination fee not paid Students only) / Miscellaneous Fee Payment Live
Click here for Apply Revaluation and Photocopy (ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನಕಲು ಪ್ರತಿ) Live

ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ /Examination fee Payment

ALL CBCS AND NON-CBCS COURSES(SEMESTERS) EXAM TIME TABLE MAY-JUNE - 2023

B.Ed Exam Notifications for 2018-19 to 2021-22 Batch Students

UG & PG Exam Notifications for 2018-19 to 2022-23 Batch Students

Click here for KSOU Offical Website

Click here for View Roll No / Study Centre / Subject Details
2018-19,2019-20,2020-21 ಮತ್ತು 2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದ ಬಿ.ಇಡಿ (B.Ed) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Click here for I & II Year Examination fee payment for B.Ed 2018-19,2019-20,2020-21 & 2021-22 Batch Students Live
Click here for Examination fee payment for B.B.A, B.C.A, B.Sc, M.Lib.I.Sc, MA, M.COM, M.B.A and M.Sc Program CBCS (Semester) Students Live
* 2021-22 July & January Session I & II Semester *, * 2022-23 July Session I Semester *
Click here for Examination fee payment for M.Sc and M.B.A * Non CBCS * Students Live
* 2018-19 to 2020-21 Batch I,II,III & IV Semester M.sc Students *,* 2018-19 to 2020-21 Batch I,II,III & IV Semester M.B.A Students *
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ರಶೀದಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Click here for download Examination Application and fee Receipt
Click here for Exam Misc(Change of Exam Centre) Fee Payment Live
Click here for Payment of Markscard Postal Charges Live

ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು /Examination Notifications/Circular

Click here for Examination Time Table (Under News and Events section)